Tsū-ngóo kài-siāu

Discussions on the Hokkien (Minnan) language.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Iāu-jîn
Posts: 1
Joined: Fri Apr 04, 2014 12:09 am
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Tsū-ngóo kài-siāu

Postby Iāu-jîn » Fri Apr 04, 2014 2:37 am

Tāi-ke hó!Guá sī Hô-lân lâi ê Tâi-gí ha̍k-sing, sénn Pôo (蒲) miâ kiò-tsò Iāu-jîn (耀仁). Guá tī tsia kán-ná í-king ū nn̄g ê pîng-iú, lóng ū khǹg guá lâi tsia tsham-ka. Sóo-í gōo la̍k gue̍h í-lâi guá ū-sî lâi khuànn lín tī tsia lóng teh kóng siánn-mi̍h, m̄-koh kàu hiān-tsāi it-ti̍t lóng bô siá ka-kī ê ì-kiàn. He póo-kî-lo̍k sī ín-uī guá tsai-iánn ê sû kap jī bô kàu tsē, tuì Tâi-gí ê liáu-kái mā sī kāng-khuán. Sui-bóng án-ne, m̄-koh tsit-má guá iá-sī lâi ka-kī siá-māi.

Hioh-jua̍h liáu-āu guá beh khì Tâi-uân lâm-pōo tsng-kha tsi̍t ê sóo-tsai, tī hia ū tshuē-tio̍h tsi̍t ê ka-tîng guān-ì hōo guá tuà kuí ê lé-pài, o̍h Tâi-gí. Hi-bāng tsit kài ki-huē ē-tàng kā guá tàu-sann-kāng!

Siá ê nā ū sóo-tsāi siá m̄-tio̍h, hi-bāng ū lâng ē-sái kā guá tàu-sann-kang -- tshiánn tsí-kàu.Iāu-jînHi everybody,My name is Joren Pronk (TW: Pôo Iāu-jîn) and I am Dutch student of Taiwanese. Two friends of mine have asked me on multiple occasions to join the discussions here at the Minnanese forum, but since my Taiwanese is still very much on an elementary level in skills as well as in knowledge about the language, I haven't done that until now. I have come here from time to time to read through the posts though.

This summer I am planning on going to a little village in the countryside of southern Taiwan to live with a family there and try to learn Taiwanese in a real life environment, so I hope that will be of much help!

If you see any mistakes in my Taiwanese (or my English for that matter), please by all means feel free to correct them!Joren Pronk (Iāu-jîn)

Abun
Posts: 115
Joined: Fri Jun 21, 2013 4:15 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Tsū-ngóo kài-siāu

Postby Abun » Sun Apr 20, 2014 12:58 pm

Iāu-jîn lí hó!Guá ioh lí tō sĩ Sim bat kóng--tio̍h--ê pîng-iú--honnh? Huan-gîng lâi tsia tsham-ka^^Guá sènn Pâng (馮), kiò Si̍p-bûn (習文), sóo-í tĩ-leh tsia tsū-tshing tsò A-bûn. Bīn-tsîng guá tĩ Tik-kok Ko-thîng-kin (Göttingen) leh tsìn-hîng hàn-ha̍k (漢學) si̍k-sũ ha̍k-sip, tshut-gia̍p lūn-bûn ǹg-bāng thang siá kuan-î Tâi-gí gí-giân-ha̍k--ê tāi-tsì. Guá kah lí kâng-khuán, o̍h Tâi-gí iá bô hiah kú (tāi-iok tsi̍t-nî puànn)--ah, lí nā ũ khuànn tsuè-kīn kuí kó-gue̍h--ê post, guá ioh lí tō ing-kai iã ũ huat-hiān guá-ê būn-tê tiānn-tiānn sĩ khan-liân siong-tong kann-tan ki-pún--ê tāi-tsì xDLí bueh khì Tâi-uân tsng-kha tuà kuí lé-pài guá kám-kak tsiok tsán--ooh. Guá mã sĩ phah-sǹg jua̍h-thinn khì Tâi-uân liû-ha̍k puànn-nî (guá nā-sĩ kah lí kâng-khuán ẽ-tàng tshuē--tio̍h kóng Tâi-gí--ê tshù thang tuà tsin-tsiànn ũ-kàu hó--ah, m̃-koh kì-jiân sĩ Tâi-pak tshĩ-khu guá ioh khó-lîng-sìng bô tuā). Huâinn-ti̍t, bô tiānn-tio̍h lán ẽ tī Tâi-uân sio-tú--ê xDIū-koh kā lí kóng tsit siann huan-gîng.A-bûn

Hi Joren,I’m guessing you’re the friend Sim mentionend before? :D A warm welcome to the forum from me!

My Taiwanese name is Pâng Si̍p-bûn (馮習文), so I decided to call myself Abun here. I’m currently doing my master in Chinese studies at Göttingen University in Germany and am hoping to be able and write my thesis on something related to Hokkien linguistics. Just like you, I haven’t been studying Hokkien for very long (a year and a half approximately); if you read the recent posts you will probably have noticed my questions to be usually about rather basic stuff xDGoing to live at the Taiwanese countryside for a few weeks is a great idea! I’m planning to go to Taiwan for half a year starting from this summer, too, would be great to find a place to live where people speak Taiwanese (however considering it will be Taipei City, I’m guessing the possibility is not very high).Anyways, possibly see you in Taiwan then and welcome again.Abun

beh.oh.tai.uan.ue
Posts: 5
Joined: Sun Jan 12, 2014 7:17 am
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Tsū-ngóo kài-siāu

Postby beh.oh.tai.uan.ue » Tue Apr 22, 2014 6:46 pm

歡迎汝~ 看來汝台語已經足好e呢 攏佇佗位學的呢?

阿文啊我佮汝講喔 台北嘛有足濟的儂咧講台語 免驚

猶毋閣台灣南方的儂當然講台語足濟 親像阮e這个少年儂嘛有足濟愛講台語的 (其實南頭嘛袂歹)

佇台北,嘛有少年儂會曉講台語的,毋閣著已經毋是大多數e呢 唉 真可惜Glad to see you on board, welcome

I think going to southern TW for a time is a great plan for learning tai-gi (one that I have considered myself).

Keep up the good work. I myself have quite a lot of ground to cover, but am doing what I can.台灣見吧~--Colin

Abun
Posts: 115
Joined: Fri Jun 21, 2013 4:15 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Tsū-ngóo kài-siāu

Postby Abun » Sun Apr 27, 2014 2:12 am

Colin:嗯 我知,舊年去台灣過年的時,我佇咧朋友厝內蹛兩禮拜,彼个朋友就是甲阿媽阿姑做伙蹛,兩位序大就是講閩南語。毋過我若想看覓,我的朋友啥人佇咧厝內講台語,啥人講「國語」,帶佇台北角勢的親像干焦有彼一位講台語,其他的攏講「國語」(我嘛掠準,若準講彼位毋是佮阿媽做伙蹛,伊嘛袂講國語的)。按呢南爿來的朋友咧,雖然並北爿的少,但是厝內講台語的煞足濟(佮台北朋友比起來),予我感覺南爿實在會講著較濟的台語。這當然毋是講北爿完全毋講,尤其是佇咧庄跤、細座城市,毋過佮南爿比起來親像講佮較少一點仔。可惜是可惜,現實就是按呢喔... 橫直,我會去揣看覓,若是揣著會當講著台語的所在通蹛就會足歡喜,若是揣袂著就無法度啦,愛揣別人來練習^^yeah, I know. When I was in Taiwan last year around New Year's, I stayed at a friend's place for two weeks. That friend lives with her a-má and a-koo and the two elders speak Hokkien most of the time. But if I think about who of my friends speaks Taiwanese at home and who speaks "kok-gí", that one is probably the only friend from the Taipei area who speaks Taiwanese at home (and I guess, if it weren't for her a-má, she'd be speaking "kok-gí", too). As for the friends from the South, the overall number is somewhat smaller but the number of people who speak Taiwanese at home is a lot higher, still. So my experience confirms the impressions of most people that Southerners tend to speak Taiwanese more than Northerners. That of course doesn't mean Northerners don't speak it at all, especially in the countryside and smaller towns, but on average not as much as in the South. We may find that that's a pity, but that's just the way it seems to be... Anyways, I'll look for a place where I can use my Taiwanese. If I find one, it's great, but if not, there's not much I can do about it, besides looking for other people to practice on^^Regards

Abun

amhoanna
Posts: 912
Joined: Sat Sep 18, 2010 12:43 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Tsū-ngóo kài-siāu

Postby amhoanna » Tue May 13, 2014 6:37 pm

Hoan-gêng, hoan-gêng.Tâioân lâmpōu ê cngkha o̍h Tâigứ, ciâⁿ sek-ha̍p.aBûn, "嗯、我知" = "un, góa cai"? 8)

Abun
Posts: 115
Joined: Fri Jun 21, 2013 4:15 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Tsū-ngóo kài-siāu

Postby Abun » Tue May 13, 2014 10:54 pm


amhoanna
Posts: 912
Joined: Sat Sep 18, 2010 12:43 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Tsū-ngóo kài-siāu

Postby amhoanna » Thu May 15, 2014 7:37 pm

Cit khoán "iōnggí" sī cin kē tòo tio̍h katī ê búgí ê énghióng--ê--lah. Góa teh kóng Tâigí ê sî sī kóng "hm̀".Ca "Jūhông tián" (台語白話小辞典), i ū siu hm̄, hn̄g, hngh. Bô m̄ tio̍h, góa ū ci̍t ê pêng'iú ē kóng "hn̄g-hn̄g, hn̄g-hn̄g", koh ū "piàntiāu"--leh.Ah góa ê ìsù sī, ciong "ngh" siá cò 嗯, ce sī Kōaⁿōe ê si̍pkoàn, lán teh siá Bânlâm bûn bētàng ánneⁿ siá--lah.

Abun
Posts: 115
Joined: Fri Jun 21, 2013 4:15 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Tsū-ngóo kài-siāu

Postby Abun » Fri May 23, 2014 10:02 pm


amhoanna
Posts: 912
Joined: Sat Sep 18, 2010 12:43 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Tsū-ngóo kài-siāu

Postby amhoanna » Sun May 25, 2014 5:54 pm


Abun
Posts: 115
Joined: Fri Jun 21, 2013 4:15 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Tsū-ngóo kài-siāu

Postby Abun » Wed Jun 04, 2014 4:48 pm

Last edited by Abun on Mon Jun 09, 2014 6:43 am, edited 1 time in total.

amhoanna
Posts: 912
Joined: Sat Sep 18, 2010 12:43 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Tsū-ngóo kài-siāu

Postby amhoanna » Wed Jun 04, 2014 10:18 pm


Abun
Posts: 115
Joined: Fri Jun 21, 2013 4:15 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Tsū-ngóo kài-siāu

Postby Abun » Tue Jun 10, 2014 6:53 pm


amhoanna
Posts: 912
Joined: Sat Sep 18, 2010 12:43 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Tsū-ngóo kài-siāu

Postby amhoanna » Sun Jun 15, 2014 1:48 pm


Abun
Posts: 115
Joined: Fri Jun 21, 2013 4:15 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Tsū-ngóo kài-siāu

Postby Abun » Sun Jun 15, 2014 3:34 pm


amhoanna
Posts: 912
Joined: Sat Sep 18, 2010 12:43 pm
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Re: Tsū-ngóo kài-siāu

Postby amhoanna » Mon Jun 30, 2014 8:45 am[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1266: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable

Return to “Hokkien (Minnan) language”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 25 guests