Page 1 of 1

Hanyu Pinyin youshihou shi xuyao biaodiao de

Posted: Sat May 03, 2003 11:33 pm
by py
Hanyu Pinyin youshihou shi xuyao biaodiao de

Piru: yi1-yu3-shuang1-wen2, yi-yuu-shuang-wern