"Cangjie zao4-zi4" zhi-shi yige shen2hua4!

Discussions on Mandarin Chinese. Do not post requests for translations or advertise couses in this forum.
py

"Cangjie zao4-zi4" zhi-shi yige shen2hua4!

Postby py » Sat May 03, 2003 11:41 pm

"Cangjie zao4-zi4" zhi-shi yige shen2hua4!
Yuwen shi shehui shi2jian4 de chanwu.
Xiandai Cangjie wang3tu2 zhizao "wenzi", zhi-shi yige meng!
Yige yongyuan buneng shixian de meng!

Return to “Mandarin language forum”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 10 guests