say your Country in Chinese

Discuss the Chinese language.
coykiesaol
Posts: 31
Joined: Wed Nov 10, 2010 9:23 pm
Contact:

say your Country in Chinese

Postby coykiesaol » Wed Nov 17, 2010 6:46 pm

Hi!check out how to say your country in Chinese and try it !
zhōng guó(中国) China
měi guó(美国) America
yīng guó(英国) Britain
ào dà lì yà(澳大利亚) Australia
ào dì lì(奥地利) Austria
bǐ lì shí(比利时) Belgium
jiā ná dà(加拿大) Canada
dān mài(丹麦) Denmark
ōu zhōu(欧洲) Europe
fēn lán(芬兰) Finland
fǎ guó(法国) France
dé guó(德国) Germany
hé lán(荷兰) Holland
yìn dù(印度) India
yì dà lì(意大利) Italy
rì běn(日本) Japan
mò xī gē(墨西哥) Mexico
xīn xī lán(新西兰) New Zealand
nuó wēi(挪威) Norway
bō lán(波兰) Poland
pú táo yá(葡萄牙) Portugal
é guó(俄国) Russia
xī bān yá(西班牙) Spain
ruì diǎn(瑞典) Sweden
ruì shì(瑞士) Switzerland
http://www.rosettastonediscount-4u.com/

Return to “Chinese language”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests