Search | Characters | Chinese-English | Dialects | Old Chinese | Variants | Stroke order 

0Unicode: U+9B5A
CCCII: 216174
Big5: B3BD
EACC: 216174
Radical-stroke index: 0
Strokes: 11
Four corner: 27336
Cangjie:
Frequency: 51175 / 434717750 (frequent)

English
[1] [n] fish [2] Kangxi radical 195

Mandarin (hanyu pinyin)

Cantonese (jyutping)
jyu4 jyu2

Hakka (phonetic)
[Kwangtung] ng2 [Bao'an] ng2 [Dongguan] ng2 [Hailu] ng2 [Siyan] ng2 [Hong Kong] ng2 [Meixian] ng2 ngiu2

Minnan/Taiwanese
hi5

Vietnamese
ngư

Japanese
gyo

Korean
e


(c) 1994 Chineselanguage.org
Contact us