Search | Characters | Chinese-English | Dialects | Old Chinese | Variants | Stroke order 

0Unicode: U+9996
CCCII: 216128
Big5: ADBA
EACC: 216128
GB2312: 4255
Radical-stroke index: 0
Strokes: 9
Four corner: 80601
Cangjie:
Frequency: 179930 / 434717750 (frequent)

English
[1] the head [2] [n] king; emperor; leader; chief [3] the first; beginning [4] [n] a numerical classifier for poems, songs, etc. [5] Kangxi radical 185

Mandarin (hanyu pinyin)
shǒu shòu

Cantonese (jyutping)
sau2 sau3

Hakka (phonetic)
[Bao'an] su3 siu3 [Hong Kong] su3 [Dongguan] siu3 [Kwangtung] s'iu3 [Hailu] s'iu3 [Siyan] sii3 [Meixian] shu3 shiu3

Minnan/Taiwanese
siu2

Vietnamese
thủ

Japanese
shu shuu

Korean
swu


(c) 1994 Chineselanguage.org
Contact us