Search | Characters | Chinese-English | Dialects | Old Chinese | Variants 

0Unicode: U+96B9
CCCII: 234B48
Big5: AB41
EACC: 234B48
GB2312: 8631
Radical-stroke index: 0
Strokes: 8
Four corner: 20214
Cangjie:
Frequency: 620 / 430747376 (common)

English
[1] a general name of short-tailed birds [2] Kangxi radical 172

Mandarin (hanyu pinyin)
zhūi cūi lì wéi zhǔi zūi zǔi

Cantonese (jyutping)
zeoi1

Hakka (phonetic)
[Bao'an] tsui1 [Siyan] tsui1 [Kwangtung] chui1 [Hailu] chui1 [Meixian] tshwi1

Japanese
sui sai

Korean
chwu


(c) 1994 Chineselanguage.org
Contact us