Search | Characters | Chinese-English | Dialects | Old Chinese | Variants | Stroke order 

0Unicode: U+961C
CCCII: 215E6C
Big5: AAFA
EACC: 215E6C
GB2312: 2423
Radical-stroke index: 0
Strokes: 8
Four corner: 27407
Cangjie:
Frequency: 3198 / 434059972 (common)

English
[1] [n] mound; small hill [2] abundant; ample; numerous; flourishing [3] the continent; the mainland [4] Kangxi radical 170

Mandarin (hanyu pinyin)

Cantonese (jyutping)
fau6

Hakka (phonetic)
[Kwangtung] fu5 feu3 fu3 [Bao'an] fu5 fiu3 [Dongguan] fu5 [Hailu] fu5 feu3 [Siyan] fu5 feu3 [Hong Kong] fu2 [Meixian] feu5

Minnan/Taiwanese
hu7

Japanese
fu

Korean
pwu


(c) 1994 Chineselanguage.org
Contact us