Search | Characters | Chinese-English | Dialects | Old Chinese | Variants | Stroke order 

0Unicode: U+9149
CCCII: 215C78
Big5: A8BB
EACC: 215C78
GB2312: 5147
Radical-stroke index: 0
Strokes: 7
Four corner: 10600
Cangjie:
Frequency: 16193 / 432735167 (common)

English
[1] the tenth of the twelve Terrestrial Branches [2] 5:00-7:00 p.m. [3] Kangxi radical 164

Mandarin (hanyu pinyin)
yǒu

Cantonese (jyutping)
jau5

Hakka (phonetic)
[Kwangtung] ju1 ju3 [Bao'an] ju1 ju3 jiu1 jiu3 [Siyan] ju1 ju3 [Dongguan] jiu1 [Hailu] ziu1 ziu3 [Meixian] ju2

Vietnamese
dấu

Japanese
yuu

Korean
yu


(c) 1994 Chineselanguage.org
Contact us