Search | Characters | Chinese-English | Dialects | Old Chinese | Variants | Stroke order 

0Unicode: U+8863
CCCII: 21574D
Big5: A6E7
EACC: 21574D
GB2312: 5034
Radical-stroke index: 0
Strokes: 6
Four corner: 00732
Cangjie:
Frequency: 116697 / 434717750 (frequent)

English
[1] [n] clothing; clothes; dress; apparel; garments; attire [2] [n] coating; covering [3] [n] skin or peel of fruits [4] a Chinese family name [5] Kangxi radical 145

Mandarin (hanyu pinyin)

Cantonese (jyutping)
ji1 ji3

Hakka (phonetic)
[Kwangtung] ji1 [Bao'an] ji1 [Dongguan] ji1 [Siyan] ji1 [Hong Kong] ji1 [Hailu] zi1 [Meixian] j1 j5

Minnan/Taiwanese
i1

Vietnamese
y

Japanese
i e

Korean
uy


(c) 1994 Chineselanguage.org
Contact us