Search | Characters | Chinese-English | Dialects | Old Chinese | Variants | Stroke order 

0Unicode: U+821F
CCCII: 21543E
Big5: A6E0
EACC: 21543E
GB2312: 5459
Radical-stroke index: 0
Strokes: 6
Four corner: 27440
Cangjie:
Frequency: 22693 / 434717750 (frequent)

English
[1] [n] boat; ship [2] Kangxi radical 137

Mandarin (hanyu pinyin)
zhōu

Cantonese (jyutping)
zau1

Hakka (phonetic)
[Bao'an] tsu1 tsiu1 [Siyan] tsu1 [Hong Kong] tsu1 [Dongguan] tsiu1 [Kwangtung] chiu1 [Hailu] chiu1 [Meixian] tshu1 tshiu1

Minnan/Taiwanese
chiu1

Japanese
shuu shu

Korean
cwu


(c) 1994 Chineselanguage.org
Contact us