Search | Characters | Chinese-English | Dialects | Old Chinese | Variants | Stroke order 

0Unicode: U+800C
CCCII: 215260
Big5: A6D3
EACC: 215260
GB2312: 2288
Radical-stroke index: 0
Strokes: 6
Four corner: 10227
Cangjie:
Frequency: 1404443 / 434717750 (frequent)

English
[1] accordingly; otherwise [2] and yet; but; nevertheless [3] you [4] on the condition that; supposing that; if [5] and; also

Mandarin (hanyu pinyin)
ér

Cantonese (jyutping)
ji4 nang4 ji2 lang4

Hakka (phonetic)
[Kwangtung] ji2 lu2 [Bao'an] ji2 [Dongguan] ji2 [Siyan] ji2 [Hong Kong] ji2 [Hailu] zi2 [Meixian] j2

Minnan/Taiwanese
ji5

Japanese
ji ni

Korean
i


(c) 1994 Chineselanguage.org
Contact us