Search | Characters | Chinese-English | Dialects | Old Chinese | Variants | Stroke order 

0Unicode: U+725B
CCCII: 214A4E
Big5: A4FB
EACC: 214A4E
GB2312: 3703
Radical-stroke index: 0
Strokes: 4
Four corner: 25000
Cangjie:
Frequency: 85526 / 434717750 (frequent)

English
[1] [n] cow; ox; bull; cattle [2] a Chinese family name [3] stubborn; headstrong (person) [4] Kangxi radical 93

Mandarin (hanyu pinyin)
niú

Cantonese (jyutping)
ngau4 au4 ngau2 au2

Hakka (phonetic)
[Kwangtung] ngiu2 ngeu2 [Bao'an] ngiu2 [Dongguan] ngiu2 [Hailu] ngiu2 [Siyan] ngiu2 [Hong Kong] ngieu2 [Meixian] niu2 nieu2

Minnan/Taiwanese
gu5

Vietnamese
ngưu

Japanese
gyuu

Korean
wu


(c) 1994 Chineselanguage.org
Contact us