Search | Characters | Chinese-English | Dialects | Old Chinese | Variants | Stroke order 

0Unicode: U+722A
CCCII: 214A3A
Big5: A4F6
EACC: 214A3A
GB2312: 5506
Radical-stroke index: 0
Strokes: 4
Four corner: 72230
Cangjie:
Frequency: 8142 / 434717750 (frequent)

English
[1] [n] claw; talon; animal feet [2] [n] nail [3] Kangxi radical 87

Mandarin (hanyu pinyin)
zhǎo zhào

Cantonese (jyutping)
zaau2

Hakka (phonetic)
[Kwangtung] tsau3 [Bao'an] tsau3 [Dongguan] tsau3 [Hailu] tsau3 [Siyan] tsau3 [Hong Kong] tsau3 [Meixian] tsau3

Minnan/Taiwanese
jiau2

Vietnamese
trảo

Japanese
sou

Korean
co


(c) 1994 Chineselanguage.org
Contact us