Search | Characters | Chinese-English | Dialects | Old Chinese | Variants | Stroke order 

0Unicode: U+6BCB
CCCII: 214641
Big5: A4F0
EACC: 214641
GB2312: 4667
Radical-stroke index: 0
Strokes: 4
Four corner: 77500
Cangjie:
Frequency: 11389 / 434055645 (common)

English
[1] do not; not; no (imperative) [2] a Chinese family name [3] Kangxi radical 80

Mandarin (hanyu pinyin)
wú wǔ

Cantonese (jyutping)
mou4

Hakka (phonetic)
[Bao'an] wu1 mu1 [Hailu] wu1 mu1 m2 [Siyan] wu1 mu1 m2 [Kwangtung] vu1 [Meixian] vu1

Vietnamese

Japanese
bu mu

Korean
mwu


(c) 1994 Chineselanguage.org
Contact us