Search | Characters | Chinese-English | Dialects | Old Chinese | Variants | Stroke order 

0Unicode: U+4E94
CCCII: 213054
Big5: A4AD
EACC: 213054
GB2312: 4669
Radical-stroke index: 2
Strokes: 4
Four corner: 10107
Cangjie:
Frequency: 436165 / 434717750 (frequent)

English
[1] five; fifth [2] a Chinese family name

Chinese

[1] 數名。二加三等於五。大寫作伍。 [2] 五次。 [3] 次序第五。 [4] 五次, 表示再三、多次。 [5] 謂五倍。 [6] 五行。 [7] 星名。 [8] 姓。

Mandarin (hanyu pinyin)

Cantonese (jyutping)
ng5

Hakka (phonetic)
[Kwangtung] ng3 [Bao'an] ng3 [Dongguan] ng3 [Hailu] ng3 [Siyan] ng3 [Hong Kong] ng3 [Meixian] ng3

Minnan/Taiwanese
gou7

Vietnamese
ngũ

Japanese
go

Korean
o


(c) 1994 Chineselanguage.org
Contact us